วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำวารสารวิชาการชื่อ 
"วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการคุณภาพ ด้านการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ด้านการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด และด้านรัฐศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

1 - 1 of 1 Items